Правила и Условия за наемане на техника от Динафос ЕООД

Наемен период

Динафос ЕООД отдава техника под наем на физически или юридически лица.

Всяко наемане на техника е за минимум 1 ден. Наемният период започва, когато наемателят приеме техниката и завършва в момента, в които наетата техника се върне.

Наемни периоди:

  • 1 ден: техниката се наема за период от 24 часа.
    Бонус опция: техниката може да се вземе вечерта на предходния ден и да се върне на следващият ден сутринта (преди 10 часа) като това се смята за 1 ден.
  • Уикенд: може да наемете техника в петък след 17 часа и да се върне в понеделник преди 11 часа като ще платите 1.5 дневни наема.
  • 3 дни: може да наемете техниката за период от 3 дни като ще платите наем за 2 дни.
  • Седмица: наемайки техника за едноседмичен период вие ще заплатите 4 дневни наема

Условията за наемане на техника са в сила до връщането на техниката в Динафос ЕООД в състоянието, в което е взета.
Отдаваната под наем техника се предоставя на първите направили своята заявка за нея. За да си гарантирате наличност за периода, в който смятате да използвате техника под наем, направете заявка предварително.

Финансови условия

Сумата за наем на техника се формира по цените за наемане посочени в rental.dynaphos.com.

Наемателят наема техника, като внесе депозит (при регистрирани клиенти и клиенти с предишна история, депозита е в размер на наемната цена, в останалите случаи депозита е обявен в описанието на всеки продукт). Депозитът НЕ покрива стойността на продукта и невръщането на наем или загубата на продукт НЕ се компенсира с усвояването на депозита. Депозитът покрива рискът от увреждане, забавяне и разходи, произтичащи от невръщане на техниката и може да бъде използван за изброените цели, но клиентът остава отговорен за наетата техника в пълната й стойност, наемната цена за времето от вземане/изпращане до връщане и за произтичащите разходи и време за ремонт и връщане на техниката.

При връщане на наетата техника, Динафос ЕООД удържа договорената наемна сума и връща остатъка от депозита на наемателя. В случаи на повреди или загуби на наетата техника Динафос ЕООД има право да направи необходимите удръжки от депозита за ремонт на повредите и възстановяване на загубите.

Всички разходи за доставка на наетата техника са за сметка на наемателя.

Закъсненията при връщането на техниката ще бъдат таксувани както следва: до 3 часа – 40% от наема за 24 часов период, след това започва да се начислява пълен 1 дневен наем за всеки един ден закъснение до връщане на техниката в офиса на Динафос ЕООД.

Направена резервация може да бъде отказана не по-късно от 48 часа преди началото на заявения период. При отказване след този срок следва да се заплати пълен 24 часов наем на заявената техника.

При наемане на импулсно осветление тип моноблок, стандартната цена за 24 часов период включва 500 импулса на тяло. При надвишаването им се заплаща по 2.10 лв на всеки 100 допълнителни импулса на тяло.

Наемните цени и оферти за наем на техника могат да бъдат променяни по всяко време без предварително известие.

Всички цени са в български лева с включен ДДС.

 

Наемане и документи

Наемателят е длъжен да ползва оборудването само за договорената между страните цел, лично и без право да го преотстъпва или предава на което и да е трето лице по какъвто и да е начин.
За всяко наемане на техника се изисква копие на лицето и гърбът на личната карта на наемателя.
Динафос ЕООД си запазва правото да откаже да даде под наем техника на което и да е физическо или юридическо лице.

 

Повреди и загуби

Динафос ЕООД предлага под наем само техника в работещо състояние. Цялата техника се проверява и изпитва преди всяко даване под наем и при всяко връщане. При възникването на какъвто и да е проблем с техниката трябва незабавно да се уведоми Динафос ЕООД. Повреди, за които е съобщено след връщането на наетата техниката могат да се считат за повреди причинени от НАЕМАТЕЛЯ по време на наемния период.

НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да си служи с техниката според нейното предназначение, съгласно условията за експлоатация, предвидени в техническата документация, с грижата на добър стопанин.

НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за всички щети, причинени на наетата вещ и е длъжен да ги отстрани за своя сметка. Динафос ЕООД ще изиска от НАЕМАТЕЛЯ да заплати цялата стойност на ремонта плюс наем за всеки ден до приключване на ремонта. Наемателят не бива да прави опити сам или чрез други лица да извършва ремонти. Техниката може да се ремонтира единствено от оторизиран сервиз на Динафос ЕООД. Ако вещта стане неизползваема, да заплати пълната й стойност, по актуалната ценова листа на Динафос ЕООД.

Всяка наета техника, която не е върната в рамките на три дни след определената дата за връщане, без предварително уведомление, може да се приеме за загубена или открадната, освен, ако не са направени допълнителни уговорки за удължаване на наемния период.

 

Отговорности и гаранции

При наемане на импулсно/постоянно осветление с батерия, Динафос ЕООД предоставя заредена батерия и зарядно устройство, но не поема гаранция за издръжливостта на батерията и препоръчва вземането на допълнителна батерия.

Динафос ЕООД не носи отговорност за загуби, повреди, пропуснати ползи или печалби, в случай че наетата техника не функционира или не е правилно използвана.

Динафос ЕООД не носи отговорност за всяка загуба или повреда причинена в резултат на употребата на наетата от наемателя техника.